voorwaarden

Software voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Xtandit B.V. software, softwarelicenties, software gerelateerde diensten en/of softwareonderhoud aan contractant verkoopt en/of levert. Eventuele inkoopvoorwaarden van contractant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door contractant en Xtandit B.V.

2. Prijzen
De prijzen zijn vast en gelden af magazijn te Woerden. Aan contractant kunnen naast de overeengekomen prijzen, de kosten van aflevering en installatie in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden, bijvoorbeeld dataconversie of -import, worden doorberekend. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

3. Onderwerp van de overeenkomst
Als in de overeenkomst meerdere artikelen en/of diensten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die artikelen en/of diensten een aparte overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

4. Softwarelicenties
Softwarepakketten worden door Xtandit B.V. als agent van de betreffende softwarefabrikant verkocht en geleverd. De bijbehorende softwarelicenties komen tot stand tussen contractant en de betreffende licentiegever. De voorwaarden van de bijbehorende softwarelicenties, waaronder onder meer de omvang van het toegestane gebruik, zijn integraal van toepassing op het gebruik door contractant. Bepalingen in de bijbehorende softwarelicenties ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven in stand.

5. Intellectuele rechten
De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Xtandit B.V., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Alle kosten voortvloeiend uit de schending van auteursrechten door contractant komen voor rekening van contractant.

6. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht – risico overdracht
Xtandit B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan contractant geleverde en/of te leveren softwarepakketten. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij Xtandit B.V., zijn alle kosten en risico’s verbonden met het gebruik van de software, waaronder schending van auteursrecht, voor rekening van de contractant. De eigendomsoverdracht van de softwarepakketten door Xtandit B.V. aan contractant wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door Xtandit B.V. volledige betaling is ontvangen van al hetgeen contractant krachtens deze overeenkomst aan haar verschuldigd is, daaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

7. Inruil en financiering
Software wordt niet ingeruild. Eventuele financieringen met betrekking tot de aanschaf van softwarelicenties zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van een financial lease constructie waarbij aan de software, nadat er enig gebruik van is gemaakt, geen restwaarde of inruilwaarde wordt toegekend.

8. Aflevering
Xtandit B.V. zal de software afleveren op het afleveradres. Levering bestaat slechts uit de fysieke levering van het bestelde softwarepakket. De betalingstermijn vangt aan de dag volgend op de dag van levering.

9. Installatie
Indien de opdracht installatie omvat, zal de installatie in overleg met de klant gepland en uitgevoerd worden. Xtandit B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de installatie met zorg uit te voeren. Installatie wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Platform
De contractant zorgt er voor dat het computerplatform waarop de software geïnstalleerd wordt, voldoet aan de door de fabrikant van de software gestelde eisen. Indien Xtandit B.V. de installatie verzorgt, dient het computerplatform waarop de software geïnstalleerd wordt vóór de datum van installatie aan genoemde eisen te voldoen. Blijft contractant ten opzichte van in dit artikel genoemde eisen in gebreke en maakt Xtandit B.V. ten gevolge daarvan extra kosten, dan komen deze voor rekening van contractant. Deze draagt zorg voor directe betaling van deze kosten.

11. Contractduur bij onderhoud
De ingangsdatum en de minimumduur van een eventuele onderhoudsovereenkomst worden schriftelijk overeengekomen. Deze minimumduur wordt telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Elk van de partijen heeft het recht deze onderhoudsovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur of verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

12. Uitvoering onderhoud
Xtandit B.V. treedt met betrekking tot het tot stand komen alsook de uitvoering van de onderhoudsovereenkomst op als agent van de betreffende softwareleverancier en/of de aangewezen derde. Het onderhoud aan de software wordt derhalve uitgevoerd door de betreffende softwareleverancier of aangewezen derde (principaal). De voorwaarden die betreffende principaal hanteert met betrekking tot het te leveren onderhoud zijn van toepassing en genoegzaam aan partijen bekend. Contractant wendt zich met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud rechtstreeks tot de principaal. Xtandit B.V. verstrekt contractant voorafgaand aan de levering van de software de toepasselijke voorwaarden en benodigde contactgegevens van de principaal.

13. Tussentijdse beëindiging software-onderhoudsovereenkomst
Onverminderd het bepaalde in de onderhoudsvoorwaarden van principaal, kan Xtandit B.V. onderhoudsovereenkomsten die betrekking hebben op software tussentijds beëindigen wanneer één van de navolgende omstandigheden zich voordoet.

  • Indien contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van deze overeenkomst en/ of een andere tussen Xtandit B.V. en contractant gesloten overeenkomst verschuldigd bedrag of één van de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na terzake in gebreke te zijn gesteld;
  • Indien contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van contractant wordt aangevraagd, dan wel indien contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt;
  • Indien contractant blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) contractant terzake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
  • Indien het bedrijf van contractant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht;

zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van één van deze omstandigheden en zijn resterende onderhoudsverplichtingen van contractant aan Xtandit B.V. onmiddellijk opeisbaar.
Xtandit B.V. kan alsdan de onderhoudsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door Xtandit B.V. schriftelijk
mededeling aan contractant wordt gedaan.

14. Vergoedingen, belastingen en andere kosten
Het overeengekomen onderhoudsbedrag geldt voor onderhoud en service zoals omschreven in de onderhoudsvoorwaarden van principaal. Werkzaamheden, verricht door de Xtandit B.V., die niet behoren tot hiervoor genoemde activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van Xtandit B.V. Xtandit B.V. kan jaarlijks de onderhoudsbedragen herzien in lijn met prijswijzigingen die de principaal doorvoert. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of ter eniger tijd worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen uit deze (onderhouds)overeenkomst, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen
De door Xtandit B.V. geleverde softwarelicenties zijn niet overdraagbaar aan derden tenzij de betreffende softwarelicentie uitdrukkelijk anders bepaalt. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xtandit B.V. geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan een ander overdragen. De principaal is met betrekking tot de verlening van onderhoud gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening. Van een dergelijke overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

16. Garantie en vrijwaring
Contractant spreekt waar het claims betreft op het gebied van garantie en/of vrijwaring, rechtstreeks de principaal aan. Xtandit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software. In voorkomende gevallen kan Xtandit zich beroepen op de exoneraties zoals de licentiegever deze in zijn licentieovereenkomst hanteert of met licentienemer is overeengekomen. Onverminderd het voorgaande, zal Xtandit B.V. ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte gegevensdragers gedurende drie maanden na de levering van de software kosteloos vervangen. Softwarebugs en defecten ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie geldt alleen binnen Nederland.

17. Betaling
De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Door invulling van de incassomachtiging verleent contractant tot wederopzegging Xtandit B.V. machtiging om van haar bankrekening te incasseren al hetgeen door contractant uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst aan Xtandit B.V. verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing, die door de Bankgirocentrale, dan wel de banken worden vastgesteld. Bij overschrijding van voormelde termijn, of het ontbreken van voldoende saldo voor incasso via een incassomachtiging op de vervaldatum, wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Verrekening met een gepretendeerde vordering op Xtandit B.V. is niet toegestaan. Xtandit B.V. kan in voorkomend geval zekerheid vragen van contractant voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, alvorens tot aflevering over te gaan. Indien de overeenkomst wordt gesloten met meerdere contractanten, is ieder van deze contractanten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft Xtandit B.V. van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht nakoming van deze overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. Alle kosten voor Xtandit B.V. gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het door de contractant te betalen bedrag met een minimum van € 450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn.

18. Directe, indirecte en letselschade
Xtandit B.V. erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de contractant, welke veroorzaakt zou zijn door de door Xtandit B.V. geleverde software en of diensten, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat Xtandit B.V. voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert. Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/of verkeerde werking van de artikelen,  vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van artikelen in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingenverlies en andere indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19. Geheimhouding
Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst vernemen.

20. Wanprestatie, aan contractant toerekenbare tekortkoming
Indien contractant niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit deze overeenkomst voldoet, is Xtandit B.V. gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Na ontbinding kan Xtandit B.V. zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van geleverde artikelen. De kosten daarvan komen voor rekening van de contractant. In voorkomend geval is Xtandit B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding aan contractant. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de contractant toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.
Contractant verleent in het geval van ontbinding van de overeenkomst aan één of meer door Xtandit B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de artikelen zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.

21. Buitengerechtelijke kosten
Alle door Xtandit B.V. te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit deze overeenkomst, komen voor rekening van de contractant.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van contractant.

22. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wfft) kan Xtandit B.V. verplicht zijn de contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. In dat geval verstrekt contractant:

  • een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde
  • een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant

Xtandit B.V. is verplicht in voorkomende gevallen ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in de wet.

23. Slotbepalingen
Indien één of meer van deze bepalingen in deze Licentieovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechter in Utrecht is bevoegd. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van Xtandit B.V. te brengen.

Bekijk al onze voorwaarden

Vraag je contract op

Bovenstaande voorwaarden zijn het meest recent en kunnen afwijken van contracten die in het verleden zijn afgesloten. Heb je al een Xtandit contract en wil je weten wat de voorwaarden zijn op dit contact? Vraag dan een kopie aan via het formulier.