voorwaarden

Algemene onderhoudsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige onderhoudsovereenkomst. Eventuele inkoopvoorwaarden van contractant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze onderhoudsovereenkomst komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door contractant en Xtandit B.V..

2. Onderwerp van de onderhoudsovereenkomst

Als in de onderhoudsovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die apparaten een aparte onderhoudsovereenkomst is aangegaan op onderhavige voorwaarden.

3. Contractduur

De ingangsdatum van deze onderhoudsovereenkomst staat op de voorzijde vermeld evenals de minimumduur. Deze minimumduur wordt telkens automatisch met 12 maanden verlengd. Elk van de partijen heeft het recht deze onderhoudsovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur of verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

4. Uitvoering onderhoud

Xtandit B.V. zal het onderhoud aan de apparaten (laten) uitvoeren op het installatieadres tijdens de duur van deze onderhoudsovereenkomst. Xtandit B.V. is niet gehouden het onderhoud te (laten) uitvoeren indien dit haar onmogelijk is tengevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Waar in deze overeenkomst Xtandit B.V. wordt genoemd, dient dit gelezen te worden als Xtandit B.V. en/of de door Xtandit

B.V. aangewezen derde, die voor de uitvoering van deze overeenkomst is ingeschakeld.

5. Onderhoud

Onderhoud omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is. Vervanging van glasplaten en belichting is voor rekening van contractant. Xtandit B.V. heeft het recht de apparatuur te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de

apparatuur ter inzage te verkrijgen; Xtandit B.V. verplicht zich gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst onderdelen in voorraad te houden; Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang het apparaat is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, die zonder goedkeuring van Xtandit B.V. is geïnstalleerd. Contractant zal aan Xtandit B.V. alle medewerking en faciliteiten verlenen, die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van contractant onderhoudspersoneel en andere personen waarvan Xtandit B.V. zich bedient wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten daaraan verbonden, aan contractant in rekening worden gebracht.

6. Het opheffen van storingen

Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen. Alvorens om service te verzoeken dient contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten

te volgen. Onderhoud en het opheffen van storingen zal plaatsvinden tijdens normale kantooruren. Indien buiten deze uren onderhoud moet worden uitgevoerd, zal Xtandit B.V. hiervan de kosten separaat doorbelasten aan contractant.

7. Verbruiksmaterialen

Indien de huurovereenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen, voorziet Xtandit B.V. contractant van cartridges, drum, toner en developer, welke artikelen eigendom blijven van Xtandit B.V. zolang deze niet zijn verbruikt. Ingeval contractant in het apparaat verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door Xtandit B.V. zijn geleverd of geadviseerd, behoudt Xtandit B.V. zich het recht voor de onderhoudsovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat de contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan Xtandit B.V. voldane bedragen.

8. Vergoedingen, belastingen en andere kosten

Het overeengekomen onderhoudsbedrag geldt voor onderhoud en service zoals omschreven in artikel 5 en 6, alsmede voor de levering van in artikel 7 omschreven verbruiksmaterialen en onderdelen. Werkzaamheden verricht door de Xtandit B.V., die niet behoren tot de in artikel 5 en 6 omschreven activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van Xtandit B.V. Xtandit B.V. zal jaarlijks de onderhoudsbedragen herzien op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over de voorafgaande 12 maanden, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). In het vermelde onderhouds-bedrag zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes niet opgenomen. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of ter eniger tijd worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen uit deze onderhoudsovereenkomst, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

9. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming

Indien contractant niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de onderhoudsovereenkomst voldoet, zal Xtandit B.V. gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de  onderhoudsovereenkomst te op te zeggen. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de contractant toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.

10. Betaling

De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Door invulling van de incassomachtiging verleent contractant tot wederopzegging Xtandit B.V. machtiging om van haar bankrekening te incasseren al hetgeen door contractant uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst aan Xtandit B.V. verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing, die door de Bankgirocentrale, dan wel de banken worden vastgesteld. Bij overschrijding van voormelde termijn, of het ontbreken van voldoende saldo voor incasso via een incassomachtiging op de vervaldatum, wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft Xtandit B.V. van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht nakoming van de onderhoudsovereenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. Alle kosten voor Xtandit B.V. gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op het 15% van het door de contractant te betalen bedrag met een minimum van € 450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn.

11. Afrekening meervolume

Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meervolume wordt het werkelijk in die periode op alle apparaten, die onder deze onderhoudsovereenkomst vallen, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken totaalvolume dan wordt voor het meervolume de prijs per meerafdruk aan contractant belast. Contractant verplicht zich op verzoek van Xtandit B.V. de tellerstand per apparaat aan Xtandit B.V. te doen toekomen. Indien Xtandit B.V. de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft zal contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd is contractant € 50,00 extra aan administratiekosten verschuldigd. Xtandit B.V. behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient contractant Xtandit B.V. altijd de gelegenheid te verschaffen.

12. Gebruik/wijzigingen aan de apparatuur

Contractant zal de apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van Xtandit B.V. en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig volgen. Indien contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door Xtandit B.V. zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van Xtandit B.V. geen aangebrachte merken, nummers en/of opschriften verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan het apparaat aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens Xtandit B.V. te worden uitgevoerd, terwijl ook de eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten voor rekening zijn van contractant. Verplaatsingen van de apparatuur naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan. Ingeval van inbreuk op deze bepaling gelden te allen tijde onverkort de in artikel 22 opgenomen bepalingen als sanctie. Bij tussentijdse wijziging van de samenstelling van het apparaat kan de onderhoudsovereenkomst worden gewijzigd. Wijzigingen van de overeenkomst ingevolge dit artikel dient schriftelijk te geschieden en kan ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xtandit B.V. geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze onderhoudsovereenkomst aan een ander overdragen. Xtandit B.V. is gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening. Xtandit B.V. heeft het recht- en de contractant geeft bij voorbaat toestemming en verleent zijn medewerking- om alle rechten en vorderingen uit deze onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde. Van de overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

14. Vrijwaring voor directe- en gevolgschade/letselschade

Xtandit B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het apparaat, vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Xtandit B.V. erkent evenmin aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de contractant, welke veroorzaakt zou zijn door de door Xtandit B.V. geleverde apparaten en/of ingeschakelde personen, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat Xtandit B.V. voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar terzake per gebeurtenis uitkeert.

15. Reprorecht / auteursrecht

Alle kosten, voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. komen voor rekening van contractant.

16. Overmacht

Een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst door Xtandit B.V. kan haar niet worden toegerekend, indien deze wegens overmacht niet aan haar is toe te rekenen. Onder overmacht in dit verband wordt tevens begrepen de situatie van niet levering van onderdelen door de desbetreffende leverancier. Zodra er sprake is van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Xtandit B.V. zal de contractant van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Zodra de overmachtsituatie is beëindigd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden hervat.

17. Wet Identificatie bij Dienstverlening / Melding Ongebruik elijke Transacties

Ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening is Xtandit B.V. verplicht de contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant: een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant Xtandit b.v. is verplicht in voorkomende geval ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in de wet.

18. Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst is mogelijk, wanneer één van de navolgende omstandigheden zich voordoet. Indien contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de onderhoudsovereenkomst en/ of een andere tussen Xtandit B.V. en contractant gesloten overeenkomst verschuldigd bedrag of een van de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na terzake in gebreke te zijn gesteld; Indien contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van contractant wordt aangevraagd, dan wel indien contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt;

Indien voor of bij het aangaan van de onderhoudsovereenkomst contractant enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Xtandit B.V. de onderhoudsovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend; Indien het apparaat schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed; Indien contractant blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) contractant terzake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld; Indien het bedrijf van contractant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht; zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden en zal de resterende onderhoudsverplichting van contractant aan Xtandit B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn. Xtandit b.v. kan alsdan de onderhoudsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door Xtandit B.V. schriftelijk mededeling aan contractant wordt gedaan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Treden meer personen, hetzij natuurlijke persoon, hetzij rechtspersoon, bij de onderhoudsovereenkomst als contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de  onderhoudsovereenkomst jegens Xtandit B.V. voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk. In dat geval geldt al hetgeen in de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van contractant is bepaald zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, ingeval meer personen bij de onderhoudsovereenkomst als contractant optreden, de onderhoudsovereenkomst in verband met faillissement of surséance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij Xtandit B.V. de onderhoudsovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 18 beëindigt.

Slotbepalingen

Bij juridische geschillen is de rechter te Utrecht bevoegd. Het Nederlands recht is van toepassing. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van Xtandit B.V. te brengen.

Bekijk al onze voorwaarden

Vraag je contract op

Bovenstaande voorwaarden zijn het meest recent en kunnen afwijken van contracten die in het verleden zijn afgesloten. Heb je al een Xtandit contract en wil je weten wat de voorwaarden zijn op dit contact? Vraag dan een kopie aan via het formulier.