voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeen
In deze huurovereenkomst worden onder XTF verstaan;

 • Xtandit B.V., en/of
 • de financieringsmaatschappij, of diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, en/of
 • de door of namens Xtandit B.V., en/of door de financieringsmaatschappij, ter uitvoering van deze huurovereenkomst ingeschakelde derden.

Onder “contractant” is te verstaan (een) natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), die apparatuur van XTF huurt, zowel gezamenlijk, als ieder afzonderlijk, de medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn (hun) rechtsopvolger(s).

2. Toepassing voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij XTFoptreedt als verhuurder van kantoorapparatuur en accessoires, hierbij te noemen de ‘apparatuur’. Toepasselijkheid van door contractant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Totstandkoming huurovereenkomst
Alle aanbiedingen van XTF zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen XTF en contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, door XTF en contractant. Indien in deze huurovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat voor ieder van die apparaten een aparte overeenkomst is gesloten, met toepassing van onderhavige huurvoorwaarden.

4. Ingangsdatum huur
De looptijd van de overeenkomst vangt aan op de eerste dag van het kalenderkwartaal, volgend op de installatiedatum. De verplichting tot het voldoen van de huurtermijnen gaat in op de installatiedatum.Voor de periode tussen de installatiedatum, en de aanvang van de looptijd van de overeenkomst, is contractant een vergoeding verschuldigd, die wordt vastgesteld op een pro rato gedeelte van de huurtermijn. Deze vergoeding moet door contractant voldaan worden uiterlijk op de vervaldag van de eerste huurtermijn.

5. Duur van de huurovereenkomst
De apparatuur wordt door XTF verhuurd voor de in de huurovereenkomst bepaalde looptijd, en eindigt op de laatste dag van deze termijn. Na afloop van de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij XTF of contractant uiterlijk drie maanden voor de betreffende vervaldatum van de overeenkomst per aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst niet te willen voortzetten.

6. Algemeen eigendomsrecht
De apparatuur blijft te allen tijde het eigendom van XTF, hetgeen door contractant wordt erkend. Dit eigendom zal contractant tegenover een ieder die rechten op de apparatuur wil laten gelden, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of de fiscus, meteen duidelijk maken. In voorkomend geval zal contractant XTF direct van aanspraken door derden op de hoogte stellen. Contractant kan ten aanzien van de apparatuur geen eigendomsrechten doen gelden, en zal zich onthouden van aanspraken op fiscale faciliteiten, en rechten ter zake van de apparatuur; deze komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de apparatuur, in casu XTF.

7. Risico en verzekering
Contractant draagt vanaf het moment van aflevering van de apparatuur de risico’s van beschadiging, en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de apparatuur, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop dit wederom in feitelijk bezit van XTF zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan, zal contractant XTF terstond in kennis stellen. Ook indien contractant, door welke oorzaak ook, geheel of gedeeltelijk verhinderd is van de apparatuur gebruik te maken, blijft contractant gehouden de overeengekomen huurtermijnen gedurende de gehele huurperiode volledig te voldoen, en is XTF niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade voor contractant. Contractant is niet gerechtigd om, in geval de apparatuur door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van de huurprijs, of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Contractant is als verzekeringsnemer verplicht voor eigen rekening de risico’s met betrekking tot de apparatuur, waaronder de risico’s van beschadiging, en van geheel of gedeeltelijk verlies, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren, en verzekerd te houden. Contractant zal XTF op eerste vordering daartoe een afschrift van de polis doen toekomen, terwijl contractant voorts op eerste verzoek van XTF een bewijs van premiebetaling zal verstrekken. Contractant zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen. In geval van verlies van de apparatuur, door welke oorzaak ook, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de apparatuur naar het oordeel van de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn beëindigd, en zal, onverminderd de overige rechten van XTF uit de overeenkomst, contractant aan XTF een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan;
a. het totaal van de niet betaalde, en de nog te vervallen huurtermijnen, die contractant bij het voortduren van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met,
b. de door XTF bij het sluiten van de overeenkomst aangehouden restwaarde van de apparaten aan het einde van de overeengekomen vaste huurperiode.
Op het totale, ingevolge het hiervoor artikel 7 a en b genoemde door contractant aan XTF verschuldigde bedrag, zullen aan XTF eventueel uitgekeerde, op het betreffende evenement betrekking hebbende, verzekeringspenningen in mindering worden gebracht. Indien deze meer mochten bedragen dan het door contractant dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan contractant. Voor zover enige door XTF, ten gevolge van beschadiging, of geheel of gedeeltelijk verlies van de apparatuur, geleden schade, om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van verzekeringspenningen, komt deze voor rekening van contractant.

8. Installatie en acceptatie
Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke
voorzieningen, en elektrische aansluitingen, vóór de afleveringsdatum gereed zijn. Contractant zorgt ervoor dat de plaats waar de apparatuur wordt geïnstalleerd voor de installatie geschikt en toegankelijk is. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de apparatuur, zijn van tevoren aan contractant meegedeeld. Contractant bevestigt door ondertekening van de huurovereenkomst hieromtrent door XTF te zijn ingelicht. XTF is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering of installatie. Contractant overtuigt zich ervan, voordat hij de levering aanvaardt, dat de apparatuur volgens specificaties, en schadevrij is. Door ondertekening van het afleverdocument staat bindend vast dat contractant de apparatuur heeft ontvangen, en heeft aanvaard dat de apparatuur conform specificaties functioneert en schadevrij is.

9. Onderhoud en opheffen van storingen
Alvorens om service te verzoeken dient contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Ten aanzien van het bedoelde apparaat verbindt XTF zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten:
a. Onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie, en het monteren van vervangende onderdelen, in geval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is.
b. Het opheffen van storingen (met inachtneming van artikel 14b). Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen.
c. XTF verplicht zich gedurende de looptijd van de huurovereenkomst onderdelen in voorraad te houden.
d. Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie, alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht, en hulpmiddelen voor eigen kosten ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen.
e. Er wordt geen onderhoud of technische assistentie verricht indien, en zolang, de apparatuur is aangesloten op randapparatuur, en/of invoerapparatuur, en/of software, dat zonder goedkeuring van XTF is geïnstalleerd, hetgeen contractant niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.
f. Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale kantoortijden van XTF.

10. Verbruiksmaterialen
Indien de huurovereenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen, voorziet XTF contractant van cartridges, drum, toner, en developer, welke artikelen eigendom blijven van XTF, zolang deze niet zijn verbruikt. In geval contractant in de apparatuur verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door XTF zijn geleverd of geadviseerd, behoudt XTF zich het recht voor de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan XTF voldane bedragen.

11. Software
Indien in de apparatuur software is begrepen, is het contractant niet toegestaan deze software te kopiëren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook. XTF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren, of het onjuist gebruik, van de software.

12. Vergoedingen
a. De overeengekomen huurtermijn geldt voor huur en service, zoals omschreven in artikel 9, alsmede voor de levering van de in artikel 10 omschreven verbruiksmaterialen en onderdelen.
b. Werkzaamheden verricht door XTF, die niet behoren tot de in artikel 9 omschreven activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van XTF.
c. XTF zal telkens per 1 januari de huurtermijnen, en de prijzen van de meer afdrukken herzien, met tenminste de Prijsindex voor de Consumentenprijzen, welke per oktober voor het daaraan voorafgaande jaar is vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien deze Prijsindex ontbreekt, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend.
d. Werkzaamheden verricht door XTF, die niet behoren tot de in artikel 9 genoemde tijden, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van XTF.
e. In de vermelde huurtermijn zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoalspapier en nietjes, niet opgenomen.
f. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu, of ter eniger tijd, worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen, of op de huurovereenkomst en/of de apparaten, onverschillig te wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

13. Betaling en afrekening meer volume
a. De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar.
b. Contractant verleent XTF tot wederopzegging machtiging om van haar bankrekening te incasseren, al hetgeen door contractant uit hoofde van de huurovereenkomst aan XTF verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door Equens, dan wel de banken, zijn of worden vastgesteld. Contractant geeft XTF bij het sluiten van de overeenkomst een volmacht voor incasso van betalingen, uit hoofde van deze overeenkomst. Indien door contractant geen volmacht aan XTF wordt verleend, de volmacht wordt ingetrokken, en/of geïncasseerde betalingen worden gestorneerd, zal per betaling die niet automatisch geïncasseerd kan worden bij contractant € 20,00 in rekening worden gebracht.b. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Alle op de invordering betrekking hebbende kosten, gerechtelijke, dan wel buitengerechtelijke, komen ten laste van contractant. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval deze hogere kosten voor rekening van contractant komen. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft XTF van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht tot nakoming van de huurovereenkomst, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.
c. Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meer volume, wordt per afdruksoort het werkelijk in die periode, op alle apparaten van deze overeenkomst, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken volume per afdruksoort, dan wordt voor het meer volume de prijs per meer afdruk per afdruksoort aan contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of kleur. Onder volume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant verplicht zich de tellerstanden automatisch door de apparatuur te laten doorgeven. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. Indien de tellerstanden op een andere manier worden doorgegeven, dan wordt € 20,00 per afrekenfactuur in rekening gebracht. XTF zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, contractant een verzoek sturen de tellerstand per apparaat aan XTF te doen toekomen.
d. Indien XTF de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft, zal contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd, is contractant € 20,00 extra aan administratiekosten verschuldigd.
e. XTF behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient contractant XTF altijd gelegenheid te verschaffen.

14. Gebruik
a. Contractant zal de apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken, en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van
XTF, en het door deze voorgeschreven onderhoud, nauwkeurig volgen.
b. Indien contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door XTF zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur, zullen de kosten van reparaties, of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend.
c. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van XTF geen aangebrachte merken, nummers, en/of opschriften, verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan, de apparatuur aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens XTF te worden uitgevoerd. Eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten zijn voor rekening van contractant. Verplaatsingen van de objecten naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.
d. Contractant mag de apparatuur niet verhuren, noch onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bewaren.
e. Contractant staat ervoor in dat de objecten op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak worden verbonden, dat vermenging en/of natrekking zal plaatsvinden.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen
a. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XTF geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst, aan een ander overdragen.
b. Aan XTF is de keuze ofwel het onderhoud c.q. de reparatie in eigen beheer uit te voeren, dan wel voor deze werkzaamheden ter zake kundige derden in te schakelen.
c. XTF heeft het recht, en contractant geeft bij voorbaat toestemming (en verleent zijn medewerking), om de apparatuur, en alle rechten en verplichtingen uit deze huurovereenkomst, tezamen met de verplichtingen van contractant, over te dragen aan een financier. Van de overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

16. Medewerking
XTF heeft het recht de apparatuur te allen tijde te inspecteren, en alle documenten die betrekking hebben op de apparatuur ter inzage te verkrijgen. Contractant zal aan XTF alle medewerking en faciliteiten verlenen, die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van contractant onderhoudspersoneel, en andere personen waarvan XTF zich bedient, wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten die daaraan verbonden zijn, aan contractant in rekening worden gebracht. Contractant is verplicht XTF per omgaande te informeren bij een dreigend bodembeslag door de fiscus.

17. Schadevrijwaring
XTF is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing, of slecht functioneren van de apparatuur. XTF is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden, alsmede bij het vervangen van onderdelen. Contractant zal XTF te allen tijde vrijwaren van aanspraken van derden.

18. Reprorecht/auteursrecht
Alle kosten die voortvloeien uit de heffing van reprorecht, schending op auteursrecht etc., komen voor rekening van contractant.

19. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van XTF, en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen die werken in opdracht van XTF, is beperkt tot de schade wegens overlijden, schade wegens persoonlijk letsel, schade wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever, en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van, en in verband met, de volgens de huurovereenkomst te verrichten werkzaamheden, en door schuld van personen van wie XTF zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met een maximum van € 450.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder onder andere die ter verkrijging van een vergoeding voor indirecte, materiële of immateriële schade, of gevolgschade, is uitgesloten, ongeacht de wijze, en de voorzienbaarheid ten aanzien van de locatie, en ten aanzien van de omvang van de schade. Contractant vrijwaart XTF voor alle aanspraken van derden ter zake, waaronder aanspraken vanwege het niet, of niet voldoende, door contractant nakomen van verplichtingen jegens derden, zoals, doch niet beperkt, tot (overheid) voorschriften.
b. Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake per gebeurtenis uitkeert.

20. Overmacht
a. Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de huurovereenkomst niet van XTF kan worden gevergd. Speciaal als overmacht geldt het niet leveren aan XTF door haar leverancier. In geval van overmacht zal de uitvoering van de huurovereenkomst voor het betreffende gedeelte worden opgeschort. XTF zal contractant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.
b. Zodra de overmacht situatie is beëindigd, zal XTF nagaan in welke staat de apparatuur zich bevindt. Het nodige onderhoudswerk, en de eventuele noodzakelijke herstellingen, zullen dan, na bereikte overeenstemming met contractant inzake de daaraan verbonden kosten, door XTF worden verricht, waarna uitvoering van de huurovereenkomst zal worden hervat.

21. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)
Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is XTF verplicht contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon, als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant;

 • een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde,
 • een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant.

22. Tussentijdse beëindiging
a. Door het zich voordoen van één of meer van de navolgende omstandigheden dat;

 • contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de huurovereenkomst, en/of (een) ander(e) tussen XTF en contractant gesloten overeenkomst(en), verschuldigd bedrag, of een of meerdere andere bepalingen van de huurovereenkomst, niet nakomt, of daarmede in strijd handelt, na ter zake in gebreke te zijn gesteld,
 • contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of indien het faillissement van contractant wordt aangevraagd, dan wel bij staking van zijn bedrijfsactiviteiten,
 • voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst enige onjuiste, of onvolledige, opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid, of verzwijging van dien aard is, dat XTF de huurovereenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken  had gekend,
 • op het geheel of een gedeelte, van de roerende of onroerende goederen van contractant, dan wel op de apparatuur waarvan contractant op grond van de huurovereenkomst het gebruik heeft, beslag wordt gelegd, dan wel de apparatuur van overheidswege wordt gevorderd,
 • contractant een aanmerkelijke achterstand heeft bij de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de Sociale Verzekeringswetten,
 • een voor de uitoefening van het bedrijf van contractant noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken,
 • de voor contractant gestelde borg naar het oordeel van XTF niet meer voldoende zekerheid biedt,
 • de apparatuur schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed,
 • contractant blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen, of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) contractant ter zake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld,
 • contractant een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aangaatof indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van XTF ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de contractant, en/of de door hem gedreven onderneming,
 • het bedrijf van contractant wordt ontbonden, of geliquideerd, of verkocht,
 • naar het oordeel van XTF omstandigheden bij contractant intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen, en/of de normale afwikkeling van de huurovereenkomst kunnen belemmeren,
 • wanneer de financiële situatie van contractant, dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht, en contractant niet bereid of onvoldoende in staat is op eerste schriftelijke
 • verzoek van XTF aanvullende zekerheden aan XTF te verschaffen, zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en), en zal de (resterende) schuld van contractant aan XTF onmiddellijk opeisbaar zijn. Tenzij de wet dwingend-rechtelijk anders mocht voorschrijven, zal XTF in genoemde omstandigheden daartoe gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van XTF, en onverminderd de XTF toekomende rechten;
 • of onder instandhouding van de huurovereenkomst het totaalbedrag van de nog resterende huurtermijnen te vermeerderen met de door XTF aangehouden restwaarde, met vertragingsrenten, kosten, etc., ineens en terstond op te vorderen,
 • of de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door XTF schriftelijk mededeling aan contractant wordt gedaan. Contractant is dan verplicht de apparatuur direct ter beschikking van XTF te stellen. XTF wordt nu dan door contractant gevolmachtigd de apparatuur tot zich te nemen, ter plaatse waar het zich alsdan mocht bevinden, en daartoe, zo nodig, de bedrijfsruimte van contractant te betreden. In beide gevallen zal contractant verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schades, en vertragingsrenten, welke schade van XTF in geval van ontbinding van deze huurovereenkomst reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld, op het bedrag gelijk aan het totaal van alle, dus ook toekomstige, nog onbetaalde huurtermijnen, voor de overeengekomen looptijd te vermeerderen met de door XTF aangehouden restwaarde, vermeerderd met de bedragen als bedoeld in de artikelen 12, 13, en 25 van deze huurvoorwaarden.

b. Bij wijziging van de samenstelling van de apparatuur kan de huurovereenkomst ten aanzien van de betreffende apparatuur tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de huurovereenkomst ingevolge dit artikel, dienen schriftelijk te geschieden, en kunnen ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

23. Instructie, transport en installatie
a. XTF zal meteen na installatie één werknemer van contractant in het gebruik van de objecten gratis instrueren, conform de met XTF gemaakte afspraken.
b. Transport-, installatie-, hijs-, en takelkosten zijn van toepassing bij plaatsing, verhuizing, en terugname, en zijn voor rekening van contractant, die hiervoor gefactureerd wordt door XTF.

24. Wijziging van de overeenkomst
Wijziging in, aanvulling op, of annulering van de huurovereenkomst, is slechts geldig, indien dit schriftelijk door contractant en XTF gezamenlijk is overeengekomen. Contractant is verplicht aan XTF een vergoeding te betalen voor elke door contractant geïnitieerde administratieve dienst, of andere handeling, die XTF tijdens de looptijd van de huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de huurovereenkomst of andere documenten, de verwerking van een wijziging van adresgegevens of bankrekening van contractant, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, registratie van zekerheidsrechten, berekening van afkoopsommen, en wijziging van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Contractant moet deze vergoeding op eerste verzoek aan XTF voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden. XTF is bevoegd het overzicht, en het bedrag van de vergoedingen, op elk tijdstip te wijzigen.

25. Teruggave van de objecten
Na beëindiging van de huurovereenkomst zal contractant voor eigen rekening en risico de apparatuur onverwijld, in originele, gebruiksklare staat, aan XTF teruggeven. Onverminderd de overige rechten van XTF uit deze huurovereenkomst, is XTF altijd gerechtigd na beëindiging van de huurovereenkomst, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur weer in bezit te nemen, en te dien einde de plaats(en) waar de objecten zich bevinden, te (doen) betreden. Contractant is aansprakelijk voor alle kosten die XTF met het weer onder zich nemen van de apparatuur zal maken. Elk recht van retentie op de apparatuur, op grond van welke aanspraken dan ook, tegenover XTF is uitgesloten, tenzij contractant bij het aangaan van de huurovereenkomst handelt in de hoedanigheid van consument.

26. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Treden meer personen, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, bij de huurovereenkomst als contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de huurovereenkomst jegens XTF voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk, en geldt al hetgeen in de huurovereenkomst ten aanzien van contractant is bepaald, zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk, als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, in geval er meer personen bij de huurovereenkomst als contractant optreden, de huurovereenkomst in verband met faillissement of surseance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de huurovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij XTF de huurovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 22 beëindigt.

27. Slotbepalingen
a. In geval van verlenging van de huurovereenkomst blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van kracht.
b. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van XTF te brengen.
c. Alle kosten voor XTF gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten,
zoals gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. Deze huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, en bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander, en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen, en correspondentie ter zake. Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar XTF is gevestigd, met dien verstande dat XTF gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de Rechter, die zonder vorenstaan beding bevoegd is om van geschil kennis te nemen.

Woerden, 1 april 2013

Bekijk al onze voorwaarden

Vraag je contract op

Bovenstaande voorwaarden zijn het meest recent en kunnen afwijken van contracten die in het verleden zijn afgesloten. Heb je al een Xtandit contract en wil je weten wat de voorwaarden zijn op dit contact? Vraag dan een kopie aan via het formulier.