voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige koopovereenkomst. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze koopovereenkomst komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door koper en Xtandit B.V.

2. Onderwerp van de koopovereenkomst
Als in de koopovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die apparaten een aparte koopovereenkomst is aangegaan op onderhavige voorwaarden.

3. Koopsom
De koopsom is vast en geldt af magazijn te Woerden. Aan koper zullen naast de koopsom, de kosten van aflevering en bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden zoals hijswerk e.d. worden doorberekend. Alle in deze koopovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht – risico overdracht
Xtandit B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en/of te leveren apparaten. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij Xtandit B.V., zijn alle kosten voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. voor rekening van de koper. De eigendomsoverdracht van de apparaten door Xtandit B.V. aan koper wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door Xtandit B.V. volledige betaling is ontvangen van al hetgeen koper krachtens de koopovereenkomst en eventueel krachtens de met de koop beëindigde huurovereenkomst, aan haar verschuldigd is, daaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
De zaak is voor risico van koper vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

5. Inruil
Bij een koopovereenkomst met inruil kan de koper het afgesproken inruilbedrag gebruiken als korting op de koopsom van het apparaat waarop de inruil plaatsvindt. De koper vrijwaart Xtandit B.V. voor alle aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met het inruilapparaat. Het risico voor het inruilapparaat blijft voor rekening van koper tot op de feitelijke levering aan Xtandit B.V.

6. Verhuurapparaat (insitu)
Voor zover het apparaat als “insitu” wordt verkocht, wordt hiermee bedoeld, dat het apparaat bij ondertekening van de overeenkomst reeds bedrijfsklaar bij de koper staat opgesteld, op basis van een bestaande huurovereenkomst.
Nadat de koop is gesloten en de koopprijs is betaald zijn partijen ontheven van hun rechten en verplichtingen uit de lopende huurovereenkomst, voor zover deze betrekking heeft op het gekochte apparaat, ingaande aan het einde van de kalendermaand waarin de eigendom aan de koper is overgedragen conform artikel 4 van deze voorwaarden. Voor “insitu” apparatuur en het gebruik daarvan, verleent Xtandit B.V. geen enkele garantie, noch voor zichtbare noch voor verborgen gebreken.

7. Levertijd
De overeengekomen levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal Xtandit B.V. in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

8. Aflevering en bedrijfsklare opstelling/risico
Xtandit B.V. zal het object afleveren op het installatie adres. De koper zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen, elektrische en eventuele overige aansluitingen voor de afleverdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen, alsmede de specificaties van de apparatuur, worden op eerste aanvraag verstrekt. Koper draagt er zorg voor, dat de plaats van installatie en de toegang daartoe geschikt is voor respectievelijk de doorvoer, de installatie en bedrijfsklare opstelling van de apparaten. Blijft koper hiermede in gebreke en dient Xtandit B.V. voor de toegang, doorvoer en/of de installatie extra kosten te maken, dan komen deze voor rekening van koper. Deze draagt zorg voor directe betaling van deze kosten. Voor zover een object dient te worden aangesloten op voorzieningen, dient de koper voor de aanwezigheid daarvan zorg te dragen. Alle met de aansluiting op netwerkvoorzieningen
samenhangende kosten komen voor rekening van de koper.Tenzij anders met koper is overeengekomen, zal Xtandit B.V. zorgdragen voor een bedrijfsklare opstelling binnen 14 dagen na aflevering.

9. Verplaatsing apparatuur
Zolang de eigendom van de apparaten bij Xtandit B.V. berust, is het koper niet toegestaan de apparaten te verplaatsen. Zelfs niet binnen de ruimte, waar de apparaten door Xtandit B.V. zijn opgesteld.

10. Betaling
Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In het geval er een incassomachtiging wordt afgegeven, draagt de koper er zorg voor, dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om het verschuldigde bedrag te incasseren. Als tijdige betaling niet plaatsvindt, is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Verrekening met een gepretendeerde vordering op Xtandit B.V. is niet toegestaan. Xtandit B.V. kan in voorkomend geval zekerheid vragen van koper voor de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, alvorens tot aflevering over te gaan. Indien de koopovereenkomst wordt gesloten met meerdere kopers, is ieder van deze kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

11. Aansprakelijkheid voor schade
Xtandit B.V. erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de koper, welke veroorzaakt zou zijn door de door Xtandit B.V. geleverde apparaten, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat Xtandit B.V. voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert. Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/ of verkeerde werking van de apparaten, vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van apparatuur in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingenverlies en andere gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Garantie
Xtandit B.V. zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het object kosteloos repareren of omruilen. Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie is van kracht gedurende drie maanden na de bedrijfsklare opstelling van het object. De garantie geldt alleen binnen Nederland. De garantie vervalt indien niet door Xtandit B.V. geautoriseerde personen aan het object onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van apparatuur, die eerst door de koper werd gehuurd en later werd gekocht.

13. Octrooi inbreuk
Als koper wordt aangesproken door een derde wegens octrooi inbreuk, dient de koper Xtandit B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De eigenaar van het octrooirecht zal de verdediging terzake zelf voeren. De koper geeft de eigenaar van het octrooirecht toestemming de zaak naar eigen inzicht te behandelen. Schade, die voortvloeit uit het feit, dat de koper Xtandit B.V. niet schriftelijk van de beweerdelijke inbreuk in kennis heeft gesteld, komt voor rekening van de koper.

14. Geheimhouding
Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst vernemen.

15. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming aan koper
Indien koper niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de koopovereenkomst voldoet, zal Xtandit B.V. gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de koopovereenkomst te ontbinden. Door ontbinding van de koopovereenkomst wordt tevens de eventueel toepasselijke onderhoudsovereenkomst beëindigd. Na ontbinding kan Xtandit B.V. zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van de apparatuur. De kosten daarvan komen voor rekening van de koper. In voorkomend geval is Xtandit B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding aan koper. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de koper toe te rekenen tekortkoming aangemerkt. Koper verleent in het geval van ontbinding van de koopovereenkomst aan één of meer door Xtandit B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparaten zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.

16. Buitengerechtelijke kosten
Alle door Xtandit B.V. te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit de koopovereenkomst, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van de koper

17. Software
Indien in de koop van het apparaat software is inbegrepen, is het koper niet toegestaan deze software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Xtandit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software.

18. Wet melding ongebruikelijke transacties
XTANDIT is verplicht in voorkomend geval ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in deze wet.

19. Toepasselijk recht
De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechter in Utrecht is bevoegd.

Woerden, 1 april 2013

Bekijk al onze voorwaarden

Vraag je contract op

Bovenstaande voorwaarden zijn het meest recent en kunnen afwijken van contracten die in het verleden zijn afgesloten. Heb je al een Xtandit contract en wil je weten wat de voorwaarden zijn op dit contact? Vraag dan een kopie aan via het formulier.